تشخیص سرطان

هیچ آزمایشی وجود ندارد که به تنهایی بتواند سرطان را به طور دقیق تشخیص دهد. تشخیص این بیماری و ارزیابی کامل بیمار نیاز به معاینات جسمی، آزمایش های فیزیکی و بررسی پیشینه وضعیت فیزیکی بیمار در کنار آزمایش های تشخیصی دارد. آزمایش های زیادی بایستی انجام گیرد تا مشخص شود آیا فردی مبتلا به سرطان است یا مبتلا به مشکل دیگری است که نشانه هایی مشابه سرطان دارد. آزمایش های تشخیصی گسترده ای جهت تأیید یا رد وجود بیماری، نظارت بر روند بیماری و برنامه ریزی و ارزیابی درمان های موثر بیماری وجود دارد.

 

تشخیص سرطان
روشهای تشخیص سرطان و چگونگی انجام آنها

 

تست های آزمایشگاهی

عکس برداری تشخیصی

آندوسکوپی

آزمایش های ژنتیک

نمونه برداری از تومورها