ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
inotie web design
سیستم ایمنی قوی
استناد به ما
1270540
روز جهانی سرطان 1402
روز پزشک 1402
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

درباره مابنیاد ملی نیکوکاری سرطان
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان به اهتمام جمعی از اساتید،محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز جمعی از خیرین در سال 1395 شروع به فعالیت نمود. این بنیاد از جمله سازمان های مردم نهادی است که می خواهد در کشور با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش، ثبت ملی سرطان و آمایش ملی این بیماری گامهای مؤثری بردارد.

 

ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

اطلاعیه ها و اخبارجدیدترین اطلاعیه ها و اخبار بنیاد

اعضای هییت مدیرهبنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  مصطفی مرسلیرییس هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  محمد رضا مسجدیعضو هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  جواد آسیمنایب رییس هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  محمد علی محققیعضو هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  ابوالقاسم اباسهلعضو هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  ایرج حریرچیعضو هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  ایرج فاضلعضو هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  علی حاجی سید سلیمانیعضو هیات مدیره

 • ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان

  علی نوبخت حقیقیعضو هیات مدیره

ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان
ورزش مناسب برای مبتلایان به سرطان