نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
تابلو سفیر بنیاد
inotie web design
سیستم ایمنی قوی
1270540
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

درباره مابنیاد ملی نیکوکاری سرطان
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان به اهتمام جمعی از اساتید،محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز جمعی از خیرین در سال 1395 شروع به فعالیت نمود. این بنیاد از جمله سازمان های مردم نهادی است که می خواهد در کشور با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش، ثبت ملی سرطان و آمایش ملی این بیماری گامهای مؤثری بردارد.

 

نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

اطلاعیه ها و اخبارجدیدترین اطلاعیه ها و اخبار بنیاد

 • آمار سرطان در ایران

 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400
 • 319.740بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1395 - 1400
 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400
 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400

مراکز تشخیص درمانی

اطلاعات بیشتر

مراکز تشخیص درمانی

اطلاعات بیشتر
 • غربالگری

 • بیماران

اعضای هییت مدیرهبنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  مصطفی مرسلیرییس هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  محمد رضا مسجدیعضو هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  جواد آسیمنایب رییس هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  محمد علی محققیعضو هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  ابوالقاسم اباسهلعضو هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  ایرج حریرچیعضو هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  ایرج فاضلعضو هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  علی حاجی سید سلیمانیعضو هیات مدیره

 • نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟

  علی نوبخت حقیقیعضو هیات مدیره

نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟
نقش طب‌های سنتی در درمان سرطان: مکمل یا جایگزین؟