نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
تابلو سفیر بنیاد
inotie web design
سیستم ایمنی قوی
1270540
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

درباره مابنیاد ملی نیکوکاری سرطان
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان به اهتمام جمعی از اساتید،محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز جمعی از خیرین در سال 1395 شروع به فعالیت نمود. این بنیاد از جمله سازمان های مردم نهادی است که می خواهد در کشور با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش، ثبت ملی سرطان و آمایش ملی این بیماری گامهای مؤثری بردارد.

 

نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

اطلاعیه ها و اخبارجدیدترین اطلاعیه ها و اخبار بنیاد

 • آمار سرطان در ایران

 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400
 • 319.740بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1395 - 1400
 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400
 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400

مراکز تشخیص درمانی

اطلاعات بیشتر

مراکز تشخیص درمانی

اطلاعات بیشتر
 • غربالگری

 • بیماران

اعضای هییت مدیرهبنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  مصطفی مرسلیرییس هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  محمد رضا مسجدیعضو هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  جواد آسیمنایب رییس هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  محمد علی محققیعضو هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  ابوالقاسم اباسهلعضو هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  ایرج حریرچیعضو هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  ایرج فاضلعضو هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  علی حاجی سید سلیمانیعضو هیات مدیره

 • نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان

  علی نوبخت حقیقیعضو هیات مدیره

نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان
نقش یک تغییر ژنتیکی در افزایش ابتلاء انسان به سرطان