ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
inotie web design
سیستم ایمنی قوی
استناد به ما
1270540
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

درباره مابنیاد ملی نیکوکاری سرطان
بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان به اهتمام جمعی از اساتید،محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز جمعی از خیرین در سال 1395 شروع به فعالیت نمود. این بنیاد از جمله سازمان های مردم نهادی است که می خواهد در کشور با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش، ثبت ملی سرطان و آمایش ملی این بیماری گامهای مؤثری بردارد.

 

ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

اطلاعیه ها و اخبارجدیدترین اطلاعیه ها و اخبار بنیاد

 • آمار سرطان در ایران

 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400
 • 319.740بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1395 - 1400
 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400
 • 2/500بیمارانجدیدترین بیماران از سال 1390 - 1400

مراکز تشخیص درمانی

اطلاعات بیشتر

مراکز تشخیص درمانی

اطلاعات بیشتر
 • غربالگری

 • بیماران

اعضای هییت مدیرهبنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  مصطفی مرسلیرییس هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  محمد رضا مسجدیعضو هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  جواد آسیمنایب رییس هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  محمد علی محققیعضو هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  ابوالقاسم اباسهلعضو هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  ایرج حریرچیعضو هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  ایرج فاضلعضو هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  علی حاجی سید سلیمانیعضو هیات مدیره

 • ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت

  علی نوبخت حقیقیعضو هیات مدیره

ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
ارتباط برخی انواع سرطان با دیابت