جهت حمایت مالی از ما میتوانید بصورت مستقیم به شماره حساب بنیاد به شماره ***** مبلغ مورد نظرتان را واریز نمایید یا از طریق فرم زیر پرداخت آنلاین کنید: