- وبسا – بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان - https://web-sa.ir -

برگزاری سومین جلسه آموزشی کارکنان شهرداری نواحی ۲۲ گانه استان تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ در ستاد مدیریت بحران میدان امام خمینی(ره) تهران