کاربر گرامی، وبسایت در حال بروزرسانی میباشد. با تشکر از شکیبایی شما

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟

 

ســرطان کــه واژۀ اصیــل ایرانــی آن  «چنــگار» اســت،  گروهــی از بیماری هــای پیش رونــده را در بــر می گیــرد. امــروزه واژۀ یونانــی کارســینوما به عنــوان اصطــلاح پزشــکی تومــور بدخیــم مشــتق از ســلول های اپیتلیــوم بــه کار مــی رود.  Cornelius_Celsus _ Aulus واژۀ carcinos را بــه لاتیــن بــه Cancer ترجمــه کــرد  کــه به معنــی خرچنــگ نیــز هســت.

 

ادامه مقاله در فایل زیر:

سرطان چیست؟